استادیار شیمی دوازدهم- ۹۸

پاسخنامه تشریحی استادیار شیمی۱۲

استادیار شیمی یازدهم – شهریور۹۸

پاسخنامه تشریحی استادیار شیمی۱۱

استادیار شیمی دهم شهریور۹۸

پاسخنامه تشریحی استادیارشیمی دهم

سوالات طبقه بندی شده آزمون های هماهنگ شیمی۱۲ – با پاسخ تشریحی

امتحانات تشریحی شیمی۱۱ – طرح شده توسط اینجانب و دیگر همکاران

جمع بندی شیمی ۱۱ دکتر آب روشن

جمع بندی شیمی۱۲- دکتر آب روشن

0